حیدر حب الله

skdjfklsadjflaksdj

استاد حیدر حب الله در حوزه «المدرسه الدینیه» در شهر صور و در سال ۱۹۸۹م درس را آغاز نمود. نزد برادرش شیخ علی حب الله و شیخ حسن حریری و سید محمد غروی و شیخ صالح الفقیه و شیخ محمد زراقط و شیخ محمد طحینی و .. مقدمات و سطوح را فرا گرفت. در سال ۱۹۹۵ م درس سطح عالی را تمام کرد. سپس چند ماه در درس خارج بیع مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی فقیه و درس خارج فقه آیت الله شیخ مفید فقیه شرکت کرد. در همان سال به ایران مسافرت کرده و نزد آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی حدود پنج سال درس خارج فقه و اصول خواند. همچنین در درس خارج آیت الله شیخ حسین نجاتی و مدت یک سال در درس خارج فقه جمعه و جماعت آیت الله باقر ایروانی و درس مکاسب محرمه آیت الله جوادی آملی همچنین یک سال در درس تفسیر ایشان شرکت کرد. مباحث فلسفی را نزد استاد سید کمال حیدری خوانده و درس الاسس المنطقیه للاستقراء را نزد استادان سید عمار ابو رغیف و سید علی اکبر حائری شرکت کرده است

آدرس کتب: ۱- بحوث فی الفقه الزراعی ۲- حجیه السنه الشریفه دراسه اصولیه ۳- فقه امر به معروف و نهی از منکر آدرس مقالات: ۱- ماوراء الفقه: بحوث علمیه فی تنقیح موضوعات الأحکام ربویه الفائده البنکیه ۲- نظریه السنه أو خبر الواحد فی مدرسه الأصول الشیعیه القدیمه ۳- موسوعه الفقه الإسلامی ۴- فقه التظلیل فی الحج ۵- حدود الطواف، دراسه فقهیه استدلالیه مقارنه ۶- ماوراء الفقه: بحوث علمیه فی تنقیح موضوعات الأحکام ۷- مرجعیه السنه فی العقل الأخباری الشیعی تاریخ التکون و ظروف الانتقال من العقل إلی ۸- معالم الإبداع الاصولی عند الشهید الصدر ۹- فقه الرمی فی الحج ۱۰- الشهاده علی الزنا المعینه و الیقین ۱۱- حقوق الزوجه الجنسیه

۱-  همکاری با دائره المعارف فقه اسلامی (۴ سال) ۲- سردبیر مجله «المنهاج» ۳- سردبیر مجله نصوص معاصر ۴-  عضو هیأت تحریریه مجله عربی «فقه اهل البیت» ۵- عضو هیأت تحریریه مجله عربی «میقات الحج» ۶- مترجم برخی مراکز (مانند مرکز الغدیر، دارالحدیث، سازمان تحقیقات حج)

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative